Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego sprzedamy.to Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
SPRZEDAMY.TO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem sprzedamy.to prowadzony jest przez BONDERS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001025019, NIP: 7812048549, REGON: 524740665, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kamienna 6, 62-081 Wysogotowo, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@sprzedamy.to, numer telefonu: 61 222 37 33.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis sprzedamy.to, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów o dostarczanie Usługi Cyfrowej, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu sprzedamy.to zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami. Usługodawca w żaden sposób nie jest powiązany ani nie współpracuje z osobami i firmami ogłaszającymi się w jego Serwisie.
 6. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 7. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone ogłoszenia, ich aktualność oraz za ewentualne błędy oraz pomyłki w informacjach umieszczanych przez Usługobiorców oraz nie ingeruje w treści umów i zasady rozliczeń pomiędzy Usługobiorcami Serwisu.
 8. Usługodawca nie pośredniczy w uzyskiwaniu płatności od umów zawieranych pomiędzy Usługobiorcami Serwisu ani nie rekompensuje ewentualnych strat finansowych i szkód materialnych powstałych wskutek niewłaściwego wykonania umów pomiędzy Usługobiorcami.
 9. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 10. Serwis stanowi system służący do publikacji i promowania ogłoszeń dotyczących sprzedaży oraz chęci zakupu maszyn przemysłowych.
 11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem sprzedamy.to należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem sprzedamy.to użyte są w celach informacyjnych.
 12. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,
  4. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem sprzedamy.to
 3. USŁUGODAWCA – BONDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001025019, NIP: 7812048549, REGON: 524740665, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kamienna 6, 62-081 Wysogotowo, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@sprzedamy.to, numer telefonu: 61 222 37 33.
 4. USŁUGOBIORCA – Przedsiębiorca korzystający z Usługi Elektronicznej.
 5. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 7. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej sprzedamy.to umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 8. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Przedsiębiorcy stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Przedsiębiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 9. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Przedsiębiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Przedsiębiorcy, w tym dane o złożonych Zamówieniach.
 10. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych.
 11. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia.
 12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Serwisu.
 13. KLIENT – Usługobiorca, będący Przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 14. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ – umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa Cyfrowa.
 15. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 17. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej sprzedamy.to umożliwiający złożenie Zamówienia na Usługę Cyfrową.
 18. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę Cyfrową.
 19. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Usługa Cyfrowa przez Klienta, liczony wg dni. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
 20. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 21. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 22. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 23. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 24. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Formularz Kontaktowy,
  2. Konto,
  3. Wyszukiwarka,
  4. Newsletter,
  5. Formularz Zamieszczania Ogłoszeń,
  6. Formularz Zamówienia.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W Serwisie sprzedamy.to prezentowane są ogłoszenia dodawane przez Klientów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wybiórczego dokonywania weryfikacji zawartości Kont oraz ogłoszeń pod kątem podania prawdziwych informacji. Usługodawca nie moderuje ogłoszeń dodawanych przez Usługobiorców i nie dokonuje poprawek w ich treści, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 4 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorcy mogą wyszukiwać ogłoszenia za pomocą Wyszukiwarki dostępnej na stronie Serwisu. Wyszukiwarka umożliwia Usługobiorcy wyszukiwanie ogłoszeń po kluczowych frazach.
 6. Założenie Konta w Serwisie nie jest obowiązkowe.
 7. Rejestrując Konto w Serwisie Usługobiorca ma obowiązek podania:
  1. adresu mailowego,
  2. hasła,
  3. numeru NIP.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania informacji umieszczonych na Profilu oraz w ogłoszeniach.

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie za pośrednictwem Formularza Zamieszczania Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu aktywności ogłoszenia,
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 8. W Serwisie zabronione jest:
  1. publikowanie ogłoszeń, komentarzy i innych treści przez osoby niepełnoletnie,
  2. publikowanie w Serwisie zdjęć, treści i innych materiałów nie będących własnością publikującego oraz zdjęć przedstawiających inną maszynę niż opisaną w ogłoszeniu,
  3. niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń i zdjęć dotyczących maszyn, których ogłoszeniodawca nie jest jedynym właścicielem i nie posiada pisemnej zgody innych współwłaścicieli do wystawiania ogłoszeń w ich imieniu,
  4. podawanie niezgodnych z prawdą danych osobowo-kontaktowych lub nieprawdziwych informacji,
  5. kopiowanie i wykorzystywanie materiałów (zdjęć, plików, opisów itp.) nie będących własnością Usługobiorcy,
  6. publikowanie ogłoszeń, treści i rejestrowanie Kont w imieniu osób trzecich lub zawierających wizerunek, należący do osób trzecich,
  7. zamieszczanie plików i ogłoszeń o tematyce nie związanej z komisem maszyn przemysłowych w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym lub usługowym lub dotyczących sprzedaży towarów,
  8. wysyłanie Usługobiorcom Serwisu treści spamowych, obraźliwych lub niezwiązanych z przedmiotem dodanego przez nich ogłoszenia, treści stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji oraz propozycji wykonywania czynności zabronionych przez prawo, zamieszczanie zdjęć zawierających znak wodny lub inne oznaczenie zmniejszające czytelność zdjęcia,
  9. dodawanie duplikatów ogłoszeń dotyczących tej samej maszyny przemysłowej,
  10. podanie w ogłoszeniu lub na Profilu Usługobiorcy niepełnych lub wprowadzających w błąd danych kontaktowych lub informacji niezgodnych z prawdą,
  11. zamieszczanie w Serwisie oraz przesyłanie Usługobiorcom Serwisu:
   1. wypowiedzi zagrażających naruszeniem lub naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,
   2. treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a nawet do trwałego i nieodwracalnego usunięcia Konta Usługobiorcy z Serwisu wraz z całą zawartością i ogłoszeniami w szczególności, gdy zawierają one elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne w stosunku do sprzedamy.to
  7. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.

§ 5
UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ

 1. Informacje dotyczące Usług Cyfrowych oraz ich zamawiania.
  1. Usługodawca prowadzi sprzedaż Usług Cyfrowych polegających na:
   1. publikacji ogłoszeń w Serwisie przez wybrany przez Klienta Okres Rozliczeniowy,
   2. odpłatnym umieszczaniu banerów reklamowych,
  2. Usługi Cyfrowe oferowane w Serwisie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz niniejszym Regulaminie,
  3. informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie,
  4. Ceny poszczególnych Usług Cyfrowych znajdują się w cenniku. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie w cenniku podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
  5. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia,
  6. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
  7. w celu złożenia Zamówienia Klient ma obowiązek:
   1. zalogować się do Konta,
   2. wybrać odpowiednią Usługę Cyfrową,
   3. wypełnić Formularz Zamówienia (Usługobiorca może składać Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok),
   4. zaakceptować Regulamin i politykę prywatności Serwisu,
   5. a następnie dokonać płatności zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu,
  8. jeśli dana Usługa Cyfrowa podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacjach:
   1. w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej,
   2. w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Usługobiorcę, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowych.
 2. Zawarcie Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej.
  1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia zgodnie z pkt 1.7 niniejszego paragrafu,
  2. po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail,
  3. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. niniejszy Regulamin,
  4. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Klientem, a Usługodawcą,
  5. każda Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
  6. Klient odpowiada za prawdziwość i rzetelność danych podawanych do wystawienia faktury.
 3. Sposoby płatności.
  1. Płatności realizowane są poprzez witrynę zewnętrznego pośrednika płatności Przelewy24.pl lub poprzez płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Usługodawcy,
  2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 47 1240 6524 1111 0011 2440 1706 (Bank PeKaO S.A.) BONDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 7812048549, ul. Kamienna 6, 62-081 Wysogotowo. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”,
  3. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, a elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich lub zagranicznych banków,
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej w ciągu 1 dnia od złożenia Zamówienia,
  5. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. Dostarczenie Usługi Cyfrowej.
  1. Dostarczenie tj. udzielenie dostępu do zakupionej Usługi Cyfrowej, następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy,
  2. Klient korzysta z Usługi Cyfrowej za pośrednictwem Konta,
  3. Klient ma możliwość dostępu do Usługi Cyfrowej przez czas trwania Okresu Rozliczeniowego,
  4. Usługodawca dostarcza Klientowi Usługę Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
 5. Reklamacja.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  2. reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sprzedamy.to
  3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu jego otrzymania,
  5. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 6. Odstąpienie od umowy.
  1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 7. Publikacja i edycja ogłoszeń.
  1. Usługodawca udostępnia dwa warianty ogłoszeń:
   1. Ogłoszenia płatne („otwarte”):
    • dodanie ogłoszenia otwartego możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu Formularza Zamieszczania Ogłoszeń i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
    • w celu dodania ogłoszenia otwartego na stronę Serwisu, Klient zobowiązany jest opłacić ogłoszenie zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 pkt 3 Regulaminu i wypełnić Formularz Zamieszczania Ogłoszeń,
    • Usługodawca weryfikuje treść ogłoszenia przesłanego przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamieszczania Ogłoszeń i ma prawo do odmowy jego publikacji w przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 9,
    • Usługobiorca nie ma obowiązku zamieszczania zdjęć w swoim ogłoszeniu, jednakże może spowodować to mniejsze zainteresowanie ogłoszeniem niż w przypadku ogłoszeń ze zdjęciami,
    • dodawane w Serwisie zdjęcia powinny być realne, czytelne i odzwierciedlać prawdziwy wygląd maszyny przemysłowej będącej przedmiotem ogłoszenia,
    • Usługobiorca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez Usługobiorcę w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Usługobiorców w szczególności co do istoty lub właściwości,
    • treść ogłoszenia powinna być dodana w języku polskim,
    • ogłoszenie jest aktywne przez Okres Rozliczeniowy wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia,
    • na 7 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego, do Usługobiorcy przesyłana jest wiadomość mailowa z przypomnieniem o kończącym się terminie ważności ogłoszenia i możliwością prolongaty ważności ogłoszenia na kolejny Okres Rozliczeniowy.
   2. Ogłoszenia z prowizją od transakcji
    • dodanie ogłoszenia z prowizją od transakcji możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu Formularza Zamieszczania Ogłoszeń i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
    • w celu dodania ogłoszenia z prowizją od transakcji na stronę Serwisu, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamieszczania Ogłoszeń oraz zaznaczyć zgodę zobowiązującą Klienta do zapłaty prowizji od transakcji,
    • po umieszczeniu ogłoszenia z prowizją od transakcji na stronie Serwisu, Usługodawca aktywnie poszukuje kupca na przedmiot prezentowany w ogłoszeniu wykorzystując swoje kontakty handlowe w Polsce oraz za granicą.
  2. Edycja i zakończenie ogłoszeń
   1. Usługobiorca może usuwać i edytować swoje aktywne ogłoszenia poprzez swoje Konto,
   2. publikacja ogłoszeń w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:
    • automatycznie – z chwilą zakończenia Okresu Rozliczeniowego,
    • z inicjatywy ogłoszeniodawcy – gdy Usługobiorca będący twórcą ogłoszenia zakończy je samodzielnie przed upływem Okresu Rozliczeniowego,
    • w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu sprzedamy.to – w momencie usunięcia ogłoszenia przez Usługodawcę.
  3. Przedłużenie ogłoszenia
   1. Klient może dokonać przedłużenia terminu ważności swoich aktywnych ogłoszeń, dokonując ponownego zakupu Usługi Cyfrowej na kolejny Okres Rozliczeniowy,
   2. w przypadku przedłużenia usługi w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, termin publikacji ogłoszenia zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania nowego Okresu Rozliczeniowego, licząc od planowanej daty zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, w ramach którego to ogłoszenie zostało dodane.

§ 6
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 7
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sprzedamy.to lub usunięcie Konta,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 8
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sprzedamy.to
  2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania,
  4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.
 2. Zgłaszanie naruszeń.
  1. Każdy zalogowany Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy ogłoszenie opublikowane w Serwisie sprzedamy.to w przypadku podejrzenia, że narusza ono Regulamin Serwisu,
  2. zgłoszenie Usługobiorca może złożyć poprzez przesłanie wiadomości mailowej do Usługodawcy na adres: biuro@sprzedamy.to
  3. Usługodawca weryfikuje otrzymane zgłoszenie w ciągu 7 dni roboczych i w przypadku stwierdzenia, że zgłoszone ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, usunie je z Serwisu. W przypadku wątpliwości co do zasadności zgłoszenia, Usługodawca może zwrócić się do zgłaszającego lub ogłoszeniodawcy w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

§ 9
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sprzedamy.to korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością BONDERS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0001025019, NIP: 7812048549, REGON: 524740665, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kamienna 6, 62-081 Wysogotowo. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sprzedamy.to bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sprzedamy.to stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki, zdjęcia oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
 3. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane i ogłoszenia dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy Usługi Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Usługobiorców.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorców, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Klientów z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. terminie dokonania zmiany,
  2. właściwościach zmiany,
  3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Usługi Cyfrowej zgodnej z umową w stanie niezmienionym.
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 7. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu.
 8. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.